Shri Brahmananda Saraswati
Chief Advisor
Dr. Rama Sanyal
Chair Person
Dr. Jayanta Goswami
Vice Chairman
Dr. Monojit Aich
President
Shri Bhabani Prasad Bhattacharya
Vice president
Shri Sudhangshu Chakraborty
Vice president
Dr.Debashish Goswami
General Secretary
Shri Sujit Pathak
Joint Secretary
Sastri Shri Bapan Bharati
Joint Secretary
Shri Sarbodev Sanyal
Treasurer
Pandit Ranjan Pathak
Treasurer